Оцифровка музейных экспонатов - СШ аг.Пограничный

Оцифровка музейных экспонатов

Збан                       

КП- 40

Высокая гліняная пасудзіна для малака, смятаны, маслёнкі, сыроваткі. Бакі ў збана выпуклыя, шыйка-звужаная. Мае ручку і носік-дзюбку, каб тое ж малако,скажам,лёгка,роўным струменьчыкам лілося ў міску ці ў кубак.                         

Кувшин

Высокая глиняная посудина для молока, сметаны, масленки, сыворотки. Бока у кувшина выпуклые, шейка-суженная. Имеет ручку и носик-клювик, чтобы то же молоко,скажем,легко,ровной струйкой лилось в миску или в чашку.

Jug

It is a high clay vessel for milk, sour cream, butter, whey. The sides of the jug are convex, the neck is narrowed. It has a handle and a spout-beak, so that the milk can be  poured into a bowl or cup easil

Маслабойка 

КП-37

Бондарны выраб для збівання і збору масла ў форме кадачкі. Складаецца з конусападобнай драўлянай пасудзіны, крышкі з адтулінай. Кадачка звонку абцягнута металічнымі абручамі.

Маслобойка

Бондарное изделие для сбивания и сбора масла в форме кадочки. Состоит из конусообразного деревянного сосуда, крышки с отверстием. Кадочка снаружи обтянута металлическими обручами.

The churn

Cooperage product for churning and collecting butter  in the form of a tub. It consists of a cone-shaped wooden vessel, a lid with a hole. The tub is covered with metal hoops on the outside.

Матыка 

КП-64

Металічная прылада працы, якая прызначана для ручной апрацоўкі глебы.

Мотыга

Металлическое устройство , которое предназначено для ручной обработки почвы.

The hoe(mattock)

A metal object that is intended for manual tillage.

Прас 

КП-53

Прадмет побыту, які выкарыстоўваўся для прасавання бялізны. Меў розныя формы і памеры. Звычайна вырабляўся з чыгуна.

Утюг

Предмет быта, который использовался для глажки белья. Имел различные формы и размеры. Обычно изготавливался из чугуна.

The  iron 

Household item that was used for ironing  clothes. It  had various shapes and sizes. Usually it was made from  cast iron.

Прасніца 

 КП-50

Драўляны выраб, які дапамагаў ажыццяўляць працэс прадзення. Мае лапатападобную форму. Выраблены з суцэльнага дрэва.

Прялка

Деревянное изделие, которое помогало осуществлять процесс прядения. Имеет лопатообразную форму. Изготовлен из цельного дерева.

The spinning-wheel  (distaff)

A wooden product that helped to carry out the spinning process. It has a shape of a spade. It is usually made of solid wood.

Ручнік 

КП-72

Сродак асабістай гігіены. Выраб з тканіны. Меў шырокае распаўсюджванне на ўсёй тэрыторыі Беларусі.

Полотенце

Средство личной гигиены. Изделие из ткани из ткани. Имел широкое распространение на всей территории Беларуси.

The towel

It is a personal hygiene product. A product made from fabric. It was widespread throughout Belarus.

Серп 

КП- 1

Металічная прылада працы ў выглядзе паўмесяца з драўлянай ручкай. Выкарыстоўвалася для ручной зборкі сельскагаспадарчых культур сялянамі.

Серп

Металлическое устройство  в виде полумесяца с деревянной ручкой. Использовался для ручной уборки сельскохозяйственных культур крестьянами.

The sickle, reaping-hook

It is a crescent-shaped metal object with a wooden handle. It was usually used for manual gathering of crops by peasants.

Сукала 

КП- 59

Прылада працы з дрэва ў выглядзе стойкі з прымацаваным колам. Прызначалася для разматвання нітак.

 Сукало

Инструмент для работы из дерева в виде стойки с прикрепленным колесом. Предназначался  для разматывания нитей.

The sukala

It is a wooden  tool in the form of a rack with an attached wheel. It was intended for unwinding threads.

Чаўнок 

КП- 19

Драўляная частка прадзільнага станка. Выраблена з вельмі легкага і моцнага дрэва.

Челнок

Деревянная часть прядильного станка. Изготовлен из очень легкого и прочного дерева.

The shuttle

The wooden part of the spinning machine. It is made of very light and durable wood.

Лапата 

КП- 48

Выраб з дрэва, які выкарыстоўваўся ў хатняй гаспадарцы пад час выпечкі хлебабулачных вырабаў.

Лопата

Изделие из дерева, использовавшееся в домашнем хозяйстве во время выпечки хлебобулочных изделий.

The shovel

A wooden object used in the household while baking bread.

Лапці 

 КП- 28

Выраб абутка з лыка. Выкарыстоўваўся  галоўным чынам жыхарамі беларускай вескі амаль да сярэдзіны XX ст.

Лапти

Изготовление обуви из лыка. Использовался главным образом жителями белорусской деревни почти до середины XX в.

The bast shoes

Shoes made from a bast. They  were  used mainly by residents of the Belarusian village almost until the middle of the 20th century.

Бязмен 

КП-13

Экспанат уяўляе сабой металічныя вагі, якія ў мінулым выкарыстоўваліся ў гандлі і дамашняй гаспадарцы.

Безмен

Экспонат представляет собой металлические весы, которые в прошлом использовались в торговле и домашнем хозяйстве.

The steelyard

They are metal scales, which were used in trade and household.

Берда

  КП-1

Частка ткацкага станка, якая прызначалася для расцягвання нітак з мэтай далейшага выгатаўлення тканіны.

Бердо

Часть ткацкого станка, которая предназначалась для растягивания нитей с целью дальнейшего изготовлнения ткани.

Berda 

The part of the loom that was intended to stretch the threads for the purpose of further fabric manufacture.